Vedtægter for THCME

§ 1. Navn og hjemsted:

§ 1.1 Foreningens navn er: The Human Cannabis Medicine Experiment (THCME)

§ 1.2. THCME har hjemsted i Københavns Kommune med mulighed for nationale såvel som internationale (lokal)afdelinger.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens primære formål er at opstarte mindre (non-profit) cannabisgartnerier rundt omkring i Danmark for at producere og levere økonomisk tilgængelig og egenproduceret cannabismedicin af høj kvalitet til foreningens medlemmer. Hertil kommer også at foreningen på vegne af dens medlemmer står for indkøb af øvrig nødvendig cannabisrelateret medicin, som foreningen ikke selv har mulighed for at producerer, for at opnå den bedst mulige pris såvel som kvalitet.

Sekundært er foreningens formål at indsamle såvel som at formidle anonymiseret dokumentation om cannabismedicinens (bi)virkninger, herunder viden om hvor mange der bruger hvilken typer af medicinen, mængder, hyppighed m.v.

Hertil kommer yderligere et retspolitisk formål for at sikre foreningens medlemmer deres ret til dels at oprette Cannabismedicinforeninger, hvor de kan købe deres egenproducerede medicin billigt, samt retten til at dyrke til eget forbrug, hvilket også inkluderer at kunne producere fx CBD og THC olier.

§ 3. Medlemskreds:

THCME sondrer imellem forskellige medlemsformer, 1) Aktive medlemmer og 2) Støttemedlemmer, hvor de aktive medlemmer, er de eneste medlemmer der kan benytte sig af foreningens tilbud og fordele. Ved ”Aktiv medlem” forstås, at man lever op til foreningens medlemskrav herunder også har deltaget i det obligatoriske introarrangement. Ved ”Støttemedlem” forstås at man, uafhængig af om man lever op til foreningens medlemskrav, ønsker at støtte foreningens formål, med enten sin stemme og/eller med et økonomisk bidrag.

Indmeldelse sker ved en personlig samtale med 2 af foreningens repræsentanter, hvoraf minimum den ene skal have faglige viden inden for den respektive sygdom, som personen, der ønsker medlemskab har. Ved samtalen skal personen, der ønsker medlemskab dokumentere sin identitet og sygdom.

§ 4. Medlemskontingent

Medlemskontingentet bestemmes ud fra det respektive medlems behov for medicin, som fastsættes i forbindelse med indmeldelsen, hvor også kontingentraterne fastlægges. Beløbet dækker omkostningerne ved produktion, opbevaring, levering m.v. herunder også betaling af eventuelle skatter, afgifter og moms.

Som en del af kontingentet vil alle medlemmer betale et symbolsk bidrag, så foreningen på sigt kan sikre driften af Cannabis Medicinshoppen, herunder husleje, forsikring, internet, løn m.v. i takt med disse startes op rundt omkring i landet, opstart og drift af foreningens egne gartnerier samt det politiske og juridiske arbejde.  Størrelsen af dette beløb fastsættes årligt i forbindelse med årets sidste bestyrelsesmøde for det kommende kalenderår.

§ 5. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert andet år inden 8. marts. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel og indkaldelse skal forestås af bestyrelsen. Dagsordenen til generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:


1. Valg af referent
2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Lokalafdelingerne beretning

6. Gartneriernes beretninger
7. Planer for det kommende år
8. Kasserens beretning og fremlæggelse af årsregnskabet

9. Valg af revisor
10. Valg af evt. nye bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af suppleanter
12. Forslag fra fremmødte 
13. Eventuelt

§ 5.1. Indkomne forslag til dagsorden eller foreningens arbejde skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.2. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke vedtægterne bestemmer andet. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

§ 5.3. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

§ 5.4. Medlemmer af bestyrelsen i THCME foreningen har møderet, taleret og stemmeret ved generalforsamlingen. Aktive og Støttemedlemmer samt frivillige såvel som ansatte i THCME foreningen har møderet og taleret ved generalforsamlingen.

§ 5.5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 10 % af medlemmerne begærer dette skriftligt over for bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uger efter en sådan begæring fremsættes.

§ 6. Bestyrelsen:

Da TCHME er en oligarkisk forening er bestyrelsen selvbestaltet. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og en repræsentant for hver sygdom, som foreningen har udvalgt samt minimum 2 eksterne fagfolk. Alle bestyrelsesmedlemmer skal kunne leve op til foreningens krav til aktive medlemmer. Bestyrelsen fastlægger selv sit arbejde, der som udgangspunkt er ulønnet og frivilligt. For at kunne deltage i bestyrelsesarbejdet i foreningen kræves, at man har indgående interesse i § 2 samt, at man efterlever foreningens vedtægter samt lever op til foreningens øvrige retningslinjer, etiske regler m.v.

§ 6.1. Formanden vælges på den stiftende generalforsamling og er fastlagt på ubestemt tid, således at der ikke skal vælges ny formand på den ordinære generalforsamling med mindre formanden selv ytrer ønske herom eller formandens aktiviteter strider mod THCMEs etiske regler og vedtægter. Hvis 2/3 af bestyrelsen samt de to eksterne fagfolk er enige om, at formanden bryder reglerne igennem sine aktiviteter, kan formanden tvinges til at gå af

§ 6.2. Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange om året, og indkaldes af formanden eller af mindst 1/3 af bestyrelsen. Indkaldelsen skal ske skriftligt med minimum 8 dages varsel. I ekstraordinære tilfælde, kan der indkaldes med kortere varsel.

§ 6.3. Afbud til bestyrelsesmøde skal gives til formanden. Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver uden afbud fra 3 bestyrelsesmøder i træk, kan vedkommende ekskluderes af bestyrelsen.

§ 6.4. Såfremt formanden, næstformanden eller kassereren trækker sig ud af bestyrelsen, eller hvis flere bestyrelsesmedlemmer trækker sig ud af bestyrelsen, kan bestyrelsen konstituere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 

§ 6.5. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden.

§ 7 Bestyrelsens ledelse og daglige virke:

Foreningens daglige ledelse udgøres af en arbejdsgruppe udvalgt af bestyrelsen og består af formanden og minimum 2 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 – 4 eksterne fagfolk. Arbejdsgruppen leder foreningen i overensstemmelse med nuværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

§ 7.1. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til enkeltvis at snakke med pressen eller anden instans, i særlige omstændigheder, hvor personen finder det nødvendigt. Dog skal udtalelser og virke fra medlemmet være i overensstemmelse med foreningens formål og etiske retningslinjer.

§ 7.2. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem eller bestyrelsesmedlem, der handler til skade for foreningen. Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, der af bestyrelsen er ekskluderet af foreningen, kan kun genoptages med samtykke fra samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Økonomi, regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, hvor årsregnskab skal forelægges bestyrelsen til godkendelse i revideret stand. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen andre har noget personligt ansvar for landsforeningens forpligtigelser. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og evt. anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

§ 9 Opløsning af THCME

Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingens beslutning med 9/10 flertal med to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal have været en ordinær generalforsamling. Hvis det vedtages, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med det som det eneste punkt på dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden tre måneder efter den ordinære generalforsamling. 

§ 9.1. Efter beslutning om at opløse foreningen vælger generalforsamlingen én eller flere personer til at forestå afviklingen af foreningen.

§ 9.2. Foreningens eventuelle formue tilfalder ved opløsning til medlemmerne samt eventuelle tilskudsgivere eller et projekt inden for samme formål som foreningens. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.